Baggrundshistorie

BAGGRUNDSHISTORIE

Arkivets baggrundshistorie:

Initiativtager til oprettelsen af et arkiv for Kauslunde og Gamborg sogne var Grethe Mortensen fra Skrillinge Damgård. Efter i ca. 2 år jævnligt at have henvendt sig til Middelfart kommune om at få et lokale stillet til rådighed, fik hun i efteråret 1980 meddelelse om at et rum i Bakkehuset (Middelfart kommunes Foreningshus) kunne benyttes til lokalarkiv. Den 21. okt. 1980 indkaldte hun til en stiftende generalforsamling for Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening.

Den valgte bestyrelse bestod af: Karen Margrethe Christophersen, som var formand i de første18 år, Eskild Gormsen, Thorkild Bjerregaard, Inga Dyre Hansen og Ester Nørrelykke. Bestyrelsen fik til opgave at oprette og drive et arkiv for Kauslunde og Gamborg sogne.

Det viste sig imidlertid hurtigt at lokalet ikke var velegnet, dels var det meget lille og dels måtte det ikke aflåses. Første opgave for den nyvalgte bestyrelse var at finde egnede lokaler. Man blev opmærksom på, at der under det tidligere kommunekontor ved Hyllehøjskolen var et kælderrum, som havde været benyttet af husflidsforeningen, men det havde nu stået ubrugt i flere år. Bestyrelsen fandt faciliteterne udmærkede og efter ansøgning stillede kommunen velvilligt kælderen til rådighed. Underetagen var med egen indgang og bestod af et stort lokale og to mindre. Efter at høvlbænkene var blevet flyttet gik julen 1980 med at fjerne gamle høvlspåner, gøre rent og male. Forskelligt møblement, skabe, hylder og kartoteksskuffer blev erhvervet i form af gaver.

Helt fra starten var der kontakt med SLA som gav en god vejledning og var til stor hjælp ved arkivets fødsel. Den 1. marts 1981 åbnede Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkiv med en udstilling i kælderen Assensvej 179.

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening er støtteforening for arkivet og det er stadig foreningens bestyrelse der driver arkivet.

Arkivets formål:

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til Kauslunde og Gamborg sogne, deres borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed, samt gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Kauslunde og Gamborg sognes historie.

Virksomhed:

Den vigtigste opgave er at betjene gæster og modtage eller kopiere, registrere, arkivere afleverede arkivalier og billeder. Samle lokalt stof fra dag- og ugeaviser samt at få fotograferet de ændringer der sker i området. Arkivet har 12 ulønnede medarbejdere.

Arkivforeningens medlemmer modtager hvert år et mindre skrift, som omhandler et lokalt emne.

Økonomisk er arkivet en afdeling under Middelfart Museum. Arkivet er offentligt og medlem af SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver).